2017-01-31

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-01-31. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.    Ordförande informerar

5.    Socialdirektören informerar

6.    Ekonomisk uppföljning

7.    Information om Björkmossen

8.    Information om platssituationen

9.    Uppföljning av att kostpolicyn efterlevs

10. Bättre måltider i särskilt boende

11. Gratis broddar för äldre – information om ärende beslutat i kommunstyrelsen

Beslutsärenden

12. Revisionsrapport nr 6/2016 – Granskning av kommunens hantering av anmälningar utifrån lex Sarah och lex Maria

13. Verksamhetsplan och budget för äldreomsorgsnämnden 2017

14. Yttrande över remiss – ”Ökad insyn i välfärden”

15. Uppföljningsplan för verksamhet inom äldreomsorgen 2017-2019

16. Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor