2017-03-06

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-03-06. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Ordförande informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Information om Björkmossen

8.     Information om ”Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården”

9.     Information om kost inom äldreomsorgsnämndens verksamhet

Beslutsärenden

10. Svar på medborgarförslag om Trivselvärdinnor på äldreboenden

11. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SoL och LSS, kvartal fyra 2016

12. Revisionsrapport nr 8/2016 – Granskning av utredningstider och överklagandehantering inom SoL och Lss

13. Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2016

14. Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018

15. Årsbokslut för äldreomsorgsnämnden 2016

16. Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning

17. Ärendebalans

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor