2017-04-04

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 4 april. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren.

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Billsta 7:3

6.Ansökan om strandskyddsdispens för jordkabelförläggning och transformatorstation, Ogan 1:35, Vik 1:1, Almvik 1:2, Svarttorp 1:4, Svarttorp 2:3, Svarttorp 2:4

7.Ansökan om strandskyddsdispens för kabelförläggning, Mora 1:56 och Tavesta 1:248

8.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Ene 4:17

9.Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Skäve 1:9

10.Nybyggnad av stall med personalutrymme, Kallfors 1:4

11.Information - Inför samråd Kallfors höjder

Informations- och beslutsärenden

12.Information från samhällsbyggnadskontoret/planenheten

13.Förslag om att bilda ett naturreservat av Järnas tätortsnära skog (bordlagt Järna kdn 2012-06-19 § 118)

14.Tunaskogens naturreservat - yttrande över förslag/samhällsbyggnadskontoret

15.Tunaskogens naturreservat - yttrande över förslag/kultur- och fritidskontoret 

16.Information från säkerhetsavdelningen

17.Information från kultur- och fritidskontoret

18.Avtal för Kulturföreningen Urban Companys kulturverksamhet "Gula villan"

19.Ansökan om driftsbidrag för Futurum 2017

20.Information från utbildningskontoret

21.Läsårstider höstterminen 2017 - vårterminen 2020

22.Yttrande över motion av David Winerdal (KD) "Offentliga anslagstavlor - en demokratifråga"

23.Utvärdering av politikerhörnan (bordlagt Järna kdn 2017-02-28 § 40)

24.Nämndledamöter informerar

25.Kontoret informerar

26.Anmälningsärenden

27.Delegationsbeslut

28.Övriga frågor