2017-10-03

Här hittar du sammanträdeshandlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 3 oktober. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

Ärenden

1.Mötets öppnande

2.Närvarande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Delårsbokslut per den 31 augusti 2017

Myndighetsärenden

6.Påföljd för ovårdad tomt, Hösten 1 i Järna

7.Detaljplan för Härfågeln 6

8.Planbesked för Gåsbiten 1:1 och Åsva 1:1

Besluts- och informationsärenden

9.Ny delegationsordning för bygglovenhetens verksamhetsområde

10.Taxor och avgifter för bygglovsverksamheten

11.Information från planenheten

12.Information Framtid Järna

13.Stadsdirektören informerar

14. Lokalförsörjningsbehov - skola förskola 2018-2022 - Ärendet utgår

15.Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid

16.Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

17.Revidering av Riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

18.Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag

19.Remissvar: Handlingsplan för en giftfri vardag 2017-2020

20.Yttrande över förslag till vattenplan för Södertälje kommun

21.Nämndledamöter informerar

22.Kontoret informerar

23.Anmälningsärenden

24.Delegationsbeslut

25.Övriga frågor