2018-12-10

Här finns handlingar till Enhörna kommundelsnämnds sammanträde den 10 december. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken föredragningslista, längst ned på sidan.

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Dialogsammanställning Ekeby

6. Planbesked för Underås 1:1

7. Planbesked för Björnfoten 1:54

8. Skabro 2:5 Bygglov för nybyggnad av lagertält

9. Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnas Ytterenhörna-Tuna

10. Information om åtgärder för att minska spridningen från befintliga konstgräsplaner samt presentation av policy vid anläggning av nya planer

11. Åtgärdsplan Enhörna förskolors underskott

12. Sammanträdesplan 2019

13. Ekonomisk information

14. Ärendebalanslista

15. Anmälningsärenden och meddelanden

16. Anmälan av delegringsbeslut

17. Nämndledamöter informerar

18. Kontoret informerar

19. Övriga frågor