2017-02-28

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 28 februari. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren

1.Mötets öppnande

2.Tjänstgörande ledamöter

3.Protokollets justering

4.Fastställande av dagordning

5.Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, Nådhammar 1:4

6.Information från samhällsbyggnadskontoret

7.Resultat föräldraenkät HT 2016

8.Resultatredovisning betyg HT 2016 årskurs 6 till 9

9.Revidering delegationsordning - utbildningsnämnden

10.Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

11.Ansökan om föreningsbidrag 2017, Nattvandrarna i Mölnbo

12.Ansökan om föreningsbidrag 2017, Frista-Mölnbo friluftsgård

13.Ansökan om föreningsbidrag 2017, Vårdinge Hembygdsförening

14.Ansökan om föreningsbidrag 2017-2019, Folkets Park i Mölnbo

15.Verksamhetsplan 2017 - Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd (bordlagt 2017-01-24 § 12)

16.Årsbokslut 2016

17.Nämndledamöter informerar

18.Kontoret informerar

19.Anmälningsärenden

20.Delegationsbeslut

21.Övriga frågor