2018-03-06

Här hittar du sammanträdeshandlingar för Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds möte den 6 mars. Notera att vissa handlingar av sekretesskäl inte får publiceras på nätet, dessa handlingar kan begäras ut från nämndsekreteraren. Sammanträdet är öppet för allmänheten förutom då myndighetsärenden behandlas.

1.     Mötets öppnande                

2.     Tjänstgörande ledamöter

3.     Protokollets justering

4.     Fastställande av dagordning

Myndighetsärenden

5.     Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, Hjortsberga 9:2 i Vårdinge-Mölnbo

6.     Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (49 lgh) samt mur, fastigheten Skolbänken 23

Besluts- och informationsärenden

7.     Förstudie idrottshall Mölnbo

8.     Information om skolskjuts

9.     Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning – muntlig information

10.  Resultatredovisning betyg HT 2017 årkurs 6 till 9

11. Resultat föräldraenkät HT 2017

12. Revidering delegationsordning

13. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

14. Redovisning av regelbunden tillsyn av fristående förskolor i Södertälje kommun – skriftlig information

15.  Årsbokslut 2017

16. Information från kommunikationsavdelninge

17. Bokbuss – en förstudie

18. Nämndledamöter informerar

19.  Kontoret informerar

20.  Anmälningsärenden

21.  Delegationsbeslut

22.  Övriga frågor