2017-05-30

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden, muntlig information

5. Genomgång av arbetet med nyanlända i Södertäljes grundskolor, muntlig information

6. Utbildningsnämndens delårsbokslut april 2017

7. Uppföljning riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

8. Investering produktionsstart uppgradering utemiljö 2017 - Ronnaskolan

9. Yttrande över remiss från Regeringskansliet "Promemorian Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor", dnr hos Regeringskansliet U2017 (01031/S)

10. Ärendebalans

11. Delegeringsbeslut

12. Meddelanden

13. Övriga frågor