2018-10-04

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Utbildningsdirektören informerar

4. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019, uppföljning av åtgärder och effekter inom prioriterade utvecklings- och förbättringsområden 2017/2018, muntlig information

5. Lokalförsörjningsbehov 2018-2023, muntlig information

6. Säkerhetsläget på förskolor och skolor, muntlig information

7. Information om pågående upphandlingar, muntlig information

8. Utbildningsnämndens delårsbokslut

9. Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2018

10. Svar på motion från Sverigedemokraterna "Svenska i klassrummen"

11. Yttrande på strategi för det systematiska demokratiarbetet

12. Remissvar på Handlingsplan för suicidprevention

13. Svar på lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden

17. Övriga frågor