2017-03-28

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3-4. Informationsärenden

5. Remissvar: Motion av Mats Siljebrand (L)”Utred förutsättningarna för en ny lokal förbindelse över eller under Södertälje kanal”

6. Remissvar: Motion av David Winerdal (KD) ”Haveriet på motorvägsbron”

7. Planbesked för Västergård 1:6 och Västergård 1:29

8. Detaljplan för Hyvlaren 14 - antagande

9. Detaljplan för Tegelstenen 75

10. Påföljdsärende

11. Ansökan om bygglov för nybyggnad av en maskinhall, Ragnhildsborg 1:1, i Södertälje

12. Ansökan om bygglov för ändrad användning av kontor till hotell, Enen 8

13. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av lekplats samt gång- och cykelväg, Östertälje 1:15

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av anläggning oljecistern, på fastigheten Lastbilen 4

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (logistikbyggnad) på fastigheten Lastbilen 4

16.- 20. Informations- och anmälningsärenden