2017-11-21

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Samrådsyttrande inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Underås

6. Handlingsplan för bredbandsstrategi 2018

7. Utgår

8. Ny delegationsordning för bygglovverksamhetens område
(Bordlagt ärende)

9. Uppföljning av byggbonus 2017

10. Ändring av nämndens sammanträdestid i december

11. Detaljplan för Tillverkaren 1

12. Planbesked för Gasellen 2

13. Planbesked för Glasberga 1:316-1:323

14. Planbesked för Glasberga 1:304 m. fl.

15. Planbesked för Grävmaskinen 6

16. Ändring av del av Detaljplan för Viksberg 2:1 m fl

17. Nedsättning av planavgift

18. Påföljdsärende

19. Påföljdsärende

20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (137 lgh), Sländan 8

21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Skridskon 1

22. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 st flerbostadshus (28 lgh), Tunet 5

23.-27. Informations- och anmälningsärenden

Extra ärende: Upphävande av sanktionsavgift