2018-11-20

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Hovsjö strukturplan - webbenkät - fokusgruppsdialoger - naturvärdesinventering och ekosystemtjänstkartläggning

4. Förslag till vägnamn för vägen från Källgatan upp till Torekällberget i Södertälje

5. Förslag till ändrat vägnamn för Campusgatan i Södertälje

6. Handlingsplan bredbandsstrategi

7. Stadsbyggnadsnämndens sammanträdesplan 2019

8. Information om pågående planarbete , Sporren 1 och Rosenlund 1:1

9. Information om pågående planarbete, Kryssaren 8 och Isbrytaren 1, Uthamnen

10. Inriktningsbeslut för strukturplan Södertälje Södra

11. Strukturplan för Geneta

12. Detaljplan för Strömskog 1:4

13. Avslut av detaljplan för Gräsmattan 5 m.fl.

14. Planbesked för Ekgården 1:18

15. Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till vandrarhem på fastigheten Ängsgröen 1 (Bordlagt ärende)

16. Ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet, mur och parkeringsplatser samt rivning av verksamhetsbyggnader, på fastigheten Västergård 1:6

17. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus – ändring av fasad, Sländan 6

18. Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus, Jumsta 2:1

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. parhus och ett radhus (3 Lgh) på fastigheterna Ängsviolen 7, 8, 12, 13, 9, 10 och 11

20. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 3st. kontorspaviljonger av industribyggnad på fastigheten Lastbilen 4

21. Påföljdsärende

22. Påföljdsärende

23. Påföljdsärende

24. Påföljdsärende

25. Påföljdsärende

26.- 30.  Anmälnings- och informationsärenden