2017-03-02

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2017-03-02. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

 

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Nämnden informerar

5.     Kontoret informerar

6.     Brukarenkät – Fredrik Yllman

Beslutsärenden

7.   Revisionsrapport nr 8/2016 – Granskning av utredningstider och överklagandehantering inom SoL och Lss

Revisionsrapporten

8.   Handlingsplan för digitalisering inom socialtjänsten 2017-2018

9.   Årsbokslut för 2016

10. Kvalitetsrapport med patientsäkerhetsberättelse 2016

11. Ändring av delegationsordning för omsorgsnämnden

12. Revidering av avgiftsriktlinjer 

13. Ej verkställda beslut kvartal fyra 2016

14. Ärendebalans

15. Meddelanden/anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor