2018-03-01

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför omsorgsnämndens sammanträde 2018-03-01. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Heltid som norm

5.     Ordföranden informerar

6.     Kontoret informerar

Beslutsärenden

7.     Ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017

8.     Yttrande över motion – ”Inrätta en Lss-lots”

9.     Patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvården

10. Kvalitetsrapport, Delrapport avvikelser, synpunkter, lex Sarah

11. Årsbokslut för omsorgsnämnden

12. Uppföljning av LSS-boende 2017

13. Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling av utförande av hemtjänst i Södertälje kommun

14. Ärendebalans

15. Anmälningsärenden

16. Delegeringsbeslut

17. Övriga frågor