2017-02-21

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om reglerna för fyrverkerier

4. Muntlig information om exploatering av Igelstaområdet

5. Bokslut per den 31 december för miljönämnden

6. Uppföljning av miljönämndens verksamhet - januari-december 2016

7. Svar på motion av Centerpartiets fullmäktigegrupp (C) "Gör Inre Maren till en bättre plats för både folk och fisk"

8. Remiss angående samråd för detaljplan för Tillverkaren 1 m fl (Lantchipsfabriken), Hovsjö, Södertälje

9. Övriga frågor

10. Ordföranden informerar

11. Kontorschefen informerar

12. Ärendebalans

13. Delegeringsbeslut

14. Meddelanden