2017-04-20

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Miljönären och kommunens städavtal, muntlig information

4. Södertälje International Football Cup, muntlig information

5. Remiss om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Gärtunaanläggningen (AstraZeneca AB)

6. Remiss förslag till Miljö- och klimatprogram för Södertälje kommun

7. Remiss om programsamråd för Bårstafältet, Bårsta i Södertälje

8. Remiss om plansamråd angående förslag till detaljplan för del av Brunnsäng 1:1

9. Remiss Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

10. Uthyrning av Naturcentrums lokaler, Naturskolan och Mora Torp

11. Övriga frågor

12. Ordföranden informerar

13. Kontorschefen informerar

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden