2018-03-20

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Muntlig information om miljökontorets fladdermusinventering

4. Planerade skogsvårdsåtgärder 2018, muntlig information

5. Remiss från Länsstyrelsen om handlingsplan för grön infrastruktur, muntlig information

6. Muntlig information om odlingsstrategin

7. Remissversion Skogspolicy för Södertälje kommun

8. Remiss samråd om detaljplan för Oxelgrenshagen 1:1, Visenten 4

9. Avtal med Nykvarns kommun om tillsyn

10. Föreläggande med vite om att åtgärda spillzoner på drivmedelsstation, FoFo bensinstation AB

11. Föreläggande med vite om att åtgärda spillzoner på drivmedelsstation, Ronna Bensin och Service AB

12. Övriga frågor

13. Ordföranden informerar

14. Kontorschefen informerar

15. Ärendebalans

16. Delegeringsbeslut

17. Meddelanden