2019-02-26

Här hittar du handlingar till miljönämndens sammanträde. Med anledning av sekretess publiceras inte alla handlingar.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Presentation av naturvårdens verksamhet, muntlig information

4. Information om vatten, mätningar av vattenkvalitet/kemikalier/båtklubbar, muntlig information

5. Uppföljning av miljönämndens verksamhet januari-december 2018

6. Miljönämndens årsrapport 2018

7. Behovsutredning enligt miljöbalken och livsmedelslagen 2019-2021

8. Tillsynsplan och tillsynsprogram - miljöbalken 2019

9. Kontrollplan för livsmedelskontrollen 2019-2021

10. Val av ombud till Sveriges Ekokommuner mandatperioden 2019-2022

11. Remiss angående samråd för detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan), inom Almnäs industriområde, i Södertälje

12. Ordföranden informerar

13. Kontorschefen informerar

14. Ärendebalans

15. Delegeringsbeslut

16. Meddelanden