Nyköpingsvägen ska bli stadsgata

Södra delen av stadskärnan, från centralstation till polishuset, ska utvecklas till ett mer stadsmässigt och attraktivt område. Nu finns det förslag på att gå vidare med detaljplanering och markanvisning av området.

I Stadskärneprogrammet (2009) är området från centralstationen till Hertig Carls väg, även kallat ”Södra delen av stadskärnan”, utpekat som ett område som ska förtätas och bli en del av stadskärnan.

En förstudie som togs fram 2019 visar hur stadskärnan kan byggas ut från Södertälje C och söderut till Hertig Carls väg vid Polishuset, med målet att skapa en attraktiv, välfungerande och hållbar stad för framtiden. Genom att bygga om och flytta Nyköpingsvägen något västerut kan området utvecklas med nya bostadskvarter och verksamheter. Visionen innebär att stadskärnan utvidgas och centralstationen länkas samman med staden.

Ska bli attraktiv stadsgata

Idag upplevs Nyköpingsvägen som en barriär i staden. I visionen föreslås att Nyköpingsvägen byggs om till en attraktiv stadsgata med större plats för gång- och cykeltrafikanter och med träd och grönska längs med vägen. Vägen ska utformas med fokus på flexibilitet, säkerhet och framkomlighet så att den för kan anpassas till framtida trafikutmaningar. Samtidigt ska den bli en välkomnande entré till staden och inbjuda till folkliv. Utredningarna föreslår att behålla fyra filer för fordonstrafik, men att också ge plats för ordentliga gång- och cykelvägar på båda sidor om vägen.

I förstudien föreslås drygt 600 tillkommande bostäder totalt inom området, med lokaler för centrumverksamhet, i bottenvåningarna längs med Nyköpingsvägen och i kvarteren närmast Centralstationen. Brandstationen som ligger längs med Nyköpingsvägen behöver flyttas för att kunna genomföra flytten av Nyköpingsvägen och ett förslag är att flytta den till Hovsjö. Flytten av brandstationen möjliggör senare exploatering och bostadsbyggande på fastigheten.

Förutom förstudien av området, har man tagit fram en fördjupad trafikutredning för att säkra framkomligheten för framtiden, för både fordon, kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafikanter. Detaljplanen Vagnmakaren kan längre fram möjliggöra byggnation av parkeringshus på det som idag är parkeringsplatser bredvid Polishuset. 

Gröna värden ska stärkas

Stadsbyggnadsnämnden gjorde några tillägg i sitt beslut (från 2/3) kring vad som var viktigt att fokusera på i den fortsatta utvecklingen:

  • Inriktningen i området ska fokusera på en blandning av bostäder, kontor och verksamheter, med aktiverade bottenytor. Ambitionen med utvecklingen av stadskärnan handlar om att skapa en blandning som ger goda förutsättningar för liv och rörelse.
  • Trafikslag som idag har sämre tillgänglighet till området, såsom gående, cyklister och kollektivtrafik, ska stärkas.
  • Gröna värden inom planområdet behöver stärkas när området utvecklas. En tät byggnation innebär att det behöver planeras för gröna stråk och möjligen mindre parkbildning i området.

Skissen visar hur Nyköpingsvägen kan flyttas och platser för nybyggnation.

Vad händer nu?

Inriktningsbeslutet för området ska togs under våren 2021 av Stadsbyggnadsnämnden (SBN) och Kommunstyrelsen (KS). 

Området kommer att delas upp på flera detaljplaner och detta är processer som tar några år, du kan läsa mer om planprocessen här. Flytt av brandstationen är prioriterat i startläget, då detta möjliggör fortsatt byggprocess. Det finns en grov tidsuppskattning för de olika projekten som kommer att genomföras i olika etapper, men området i sin helhet kan vara klart omkring 2037.

Läs mer

Läs handlingarna från Stadsbyggnadsnämndens sammanträde