Avfall och återvinning

En mamma hjälper sitt barn att slänga skräp

Välkommen till Södertäljes webbsida om avfall och återvinning! Här hittar du praktisk information om avfall och återvinning och tips om hur vi kan förbättra avfallshanteringen i Södertälje.

Varje kommun har ett renhållningsansvar. Det innebär att kommunen är skyldig att se till att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och att avfallet återvinns eller bortskaffas på ett ändamålsenligt sätt. I Södertälje är Telge återvinning AB de som utför den kommunala renhållningen.

Telge återvinning är ett helägt kommunalt bolag. Via deras webbplats och kundtjänst får du svar på alla praktiska frågor kring abonnemang och sophämtning. 

 

Hushållsavfall expand_less expand_more

Du har flera alternativ att bli av med dina sopor. Oavsett om du har en liten eller stor familj, bor i hus eller lägenhet, ska storstäda eller renovera finns flera alternativ som gör sophanteringen enkel och smidig.

Alla praktiska frågor kring sophämtningen, t.ex. frågor om abonnemang eller frågor om tömning av ditt avfallskärl hanteras av Telge återvinnings kundservice.
www.telge.se

Var kan jag lämna mitt avfall? expand_less expand_more

I Södertälje strävar vi efter att det ska vara enkelt att ta hand om allt avfall så miljöanpassat som möjligt. Här hittar du information om olika sätt och platser som du kan lämna ditt sorterade avfall på.

Du som är företagare kan läsa mer om vad som gäller för farligt avfall under fliken Företagande.

Återbruk expand_less expand_more

Återanvända är det bästa sättet att göra sig av med saker som man inte behöver längre men som fortfarande går att använda. Det finns flera secondhandbutiker i Södertälje, och många loppmarknader i kommunen med omnejd som du kan hitta på internet.

Kläder och textilier går både att lämna in vid kommunens återvinningscentraler och i textilbehållare.

Läs mer om att återvinna textilier på Telge återvinnings hemsida.

Återvinningscentraler – grovavfall expand_less expand_more

Det finns två återvinningscentraler i Södertälje kommun, Tveta och Returen. Information om öppettider och hur du hittar dit hittar du på Telge återvinnings webbplats

Det ingår i den avfallsavgift som alla hushåll betalar att få lämna avfall på återvinningscentralerna. Där kan du som är privatperson lämna:

 • grovavfall
 • elavfall
 • batterier
 • farligt avfall
 • vitvaror
 • kyl och frys
 • textil
 • tidningar
 • förpackningar.
Återvinningsstationer – tidningar och förpackningar expand_less expand_more

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning gör du en betydande insats för miljön. På återvinningsstationerna kan du lämna:

• tidningar
• papper
• metall
• plast
• glas
• ibland batterier.

Från 1 januari 2024 är det Telge Återvinning som är ansvariga för återvinningsstationerna. Fram tills dess är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI AB) som är ansvariga.

Kontakta dem om du har frågor eller synpunkter som:

• Var finns närmaste återvinningsstation?
• När töms återvinningsstationerna?
• Det är skräpigt vid återvinningsstationen.
• En behållare är full på återvinningsstationen.

Butiker tar emot elavfall expand_less expand_more

Batterier och elektronik omfattas av ett producentansvar, vilket innebär att de som producerar avfallet också ansvarar för att samla in och ta om hand uttjänta produkter.

Butiken ska ta emot en produkt med motsvarande funktion som den som säljs, den så kallade en mot en-principen. Principen en mot en gäller i alla typer av butiker oavsett storlek.

Butiker med en försäljningsyta större än 400 kvadratmeter avsedd för elutrustning ska ta emot avfall enligt en mot en-principen oavsett storleken på produkten, samt kostnadsfritt ta emot alla typer av konsumentelutrustning som är mindre än 25 cm i obegränsad mängd.

Butikerna måste informera sina kunder om möjligheten att lämna in gammal elutrustning. Elutrustningen butiken samlar in ska de lämna till ett godkänt insamlingssystem.

Du kan även lämna ditt elavfall på återvinningscentralerna Tveta eller Returen. Sök information om öppettider och var de ligger på Telge återvinnings webbplats

Miljöbil som hämtar farligt avfall expand_less expand_more

Det bästa sättet att undvika farligt avfall är att hitta alternativa produkter. I kommunens avfallsförordning står det att du måste sortera ut ditt farliga avfall. Det är för att det står i lagen, se miljöbalken 15 kap. 8§.

Du som bor i Södertälje kommun kan lämna ditt farliga avfall på Returen och Tveta återvinningscentraler. Sök information om öppettider och var de ligger på Telge återvinnings webbplats.

Du kan också lämna ditt miljöfarliga avfall till rullande återvinning. Läs mer på Telge återvinnings webbplats. 

Som miljöfarligt avfall räknas till exempel:

 • olja
 • drivmedel
 • lösningsmedel
 • färg
 • lack
 • lim
 • spackel
 • syror
 • baser
 • kvicksilver
 • batterier
 • lysrör. 
Apotek tar emot mediciner expand_less expand_more

Apoteken ska ta emot överblivna läkemedel som du lämnar in, utan ersättning. Det beror på att de har producentansvar för läkemedel enligt lag.

Det är vanligt att mediciner som värktabletter, antibiotika och hormonpreparat släpps ut i havet. De bidrar då till att miljön blir dålig för vattendjuren. Som exempel har fiskarnas fortplantning hämmats av hormonpreparaten. Hormonerna gör hanarna sterila.

Information om var du hittar närmaste apotek finns på webbplatsen Apoteksinfo.

Bilverkstäder tar emot däck expand_less expand_more

Återförsäljare och däckverkstäder är skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om du inte köper några nya däck. Det beror på att de har producentansvar för däck enligt lag. 

Elda avfall expand_less expand_more

Det är förbjudet att elda avfall som exempelvis byggavfall, skogsavfall och grovsopor. Torrt trädgårdsavfall är det tillåtet att elda veckorna 15–17 och 39–41 samt Valborgsmässoafton, men bara om du kan elda utan att det uppstår hälso- eller miljöproblem.

Ska du elda bör du läsa mer om att elda utomhus på Södertörns brandförsvars webbplats.

Rullande återvinning expand_less expand_more

Dags att städa ur förråd och garage? Nu är Telges rullande återvinning tillbaka för att samla in grovsopor, miljöfarligt avfall samt hela och rena saker som kan återbrukas. 

Telge Återvinning har en lång lista med områden som de besöker hösten 2022.
Du hittar information här på Telges webbplats:

På Telges webbplats hittar du fler områden, tider och platser

Hur sorterar jag mitt avfall? expand_less expand_more

Vi konsumerar allt mer och avfallsmängderna ökar. Det gör det allt viktigare att vi sorterar vårt avfall. Genom att sortera avfallet kan vi spara på naturresurserna och skydda miljön.

Här hittar du information om hur du sorterar:

Kompostering expand_less expand_more

Kompostering av hushållsavfall

Vill du kompostera matavfall måste du ha en varmkompost som är skyddad mot skadedjur. För att kompostera hushållsavfall måste du anmäla detta till miljökontoret. Fyll i blanketten Anmälan om kompostering av hushållsavfall samt förlängt sophämtningsintervall.

Information om debitering
Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. Kostnaden för att anmäla kompostering är 690 kr (år 2023). Om du i samband med anmälan önskar tömning var 4:e vecka är kostnaden densamma, 690 kr (år 2023). Om du däremot önskar tömning var 8:e vecka kostar det 1380 kr (år 2023), eftersom det blir en ansökan om dispens som tar längre tid att handlägga.

 

Kompostering av trädgårdsavfall

Det som du tar bort från din trädgård är avfall enligt miljöbalken. Observera att trädgårdsavfall inte får slängas på kommunens mark eftersom det:

 • är förbjuden nedskräpning enligt lag
 • upplevs som skräpigt och fult
 • förändrar växtligheten och tränger ut den naturliga floran
 • kan dra till sig skadedjur som exempelvis råttor.

Det är däremot tillåtet att kompostera trädgårdsavfall, men då på den egna fastigheten och bara om det kan ske utan att det leder till problem och besvär för omgivningen. Det innebär att du måste sköta om din kompost.

Vilka regelverk finns det för avfallshantering expand_less expand_more

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som innehåller en avfallsplan, lokala föreskrifter och en avfallstaxa. Här kan du läsa Södertäljes dokument:

 • Nuvarande avfallsplan
  antogs av kommunfullmäktige 2020 och gäller fram till och med 2030. Avfallsplanen innehåller en nulägesbeskrivning av hur mycket avfall som produceras i Södertälje, kommunens mål för avfallshanteringen och förslag på åtgärder för att uppnå målen. Avfallsplanen finns under Styrande dokument.
 • Föreskrifter om avfallshantering i Södertälje kommun 
  beskriver kommunens regler och på vilket sätt avfallshanteringen ska gå till i Södertälje kommun. Föreskrifter om avfallshantering hittar du under Styrande dokument.
 • Avfallstaxan
  ska täcka alla kostnader för hanteringen av hushållsavfall. Taxans storlek och fördelning beslutas av kommunfullmäktige. Miljönämnden utövar tillsyn av avfallshanteringen med stöd av miljöbalken. Hela taxan den aktuella taxan kan du läsa om på sidan om Kommunens taxor och avgifter
Vad säger lagen om nedskräpning och dumpat avfall? expand_less expand_more

I miljöbalken regleras vad som gäller vid nedskräpning. Givetvis kan du själv läsa vad som står i miljöbalken. Men vi vill gärna lyfta fram att:

 • Ingen får skräpa ned utomhus
  på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till. Det står i 15 kapitlet paragraf 30 miljöbalken.
 • Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned
  utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år. Det står i 29 kapitlet, paragraferna 7 och 7a miljöbalken.
Hur anmäler jag nedskräpning och dumpat avfall? expand_less expand_more

Vill du lämna en anmälan till kommunen om nedskräpning eller dumpat avfall kan du enkelt göra det med:

 • kommunens webbformulär för felanmälan 
 • kommunens app för felanmälan. Du kan ladda ner appen Felanmälan Södertälje kommun via Google play eller App Store.
Södertälje med i Håll Sverige rent expand_less expand_more

Södertälje kommun arbetar aktivt för en skräpfri kommun. Därför är vi med i nätverket Håll Sverige rent. Av nätverket får vi stöd och utbildning i hur man motverkar nedskräpning. Läs mer om Håll Sverige rent!  Läs också om Södertäljes arbete med återvinning under Återvinningen ska öka.

Vi tar gärna emot synpunkter expand_less expand_more

Vi som arbetar på kommunen tar gärna emot synpunkter och svarar på dina frågor. 

Kontaktcenter
Ställ dina allmänna och administrativa frågor till oss i första hand. Om vi inte kan svara hjälper vi dig till rätt person. För strategiska frågor om avfallshantering och frågor om kommunens avfallsplan och föreskrifterna om avfallshantering ber du oss om att få tala med kommunens avfallssamordnare.
Telefonnummer: 08-523 010 00
Mejladress: kontaktcenter@sodertalje.se
Öppettider: måndag–torsdag kl. 8.00–17.00, fredag kl. 8.00–15.00

Telge återvinning
För frågor om till exempel sophämtning, återvinningscentralerna, miljöbilen, avfallstaxan, latrinhämtning och sortering vänder du dig direkt till Telge återvinnings kundservice.
Mejladress: atervinning@telge.se
Telefonnummer: 08-550 222 33
Telefontider: måndag–fredag kl. 8–15
Webbplats: www.telge.se/atervinning

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
För frågor som rör återvinningsstationerna i kommunen vänder du dig till FTI:s servicecenter. De svara också på frågor från dig som har producentansvar.
Mejladress för hushåll: info@ftiab.se
Mejladress för dig med producentansvar: repainfo@ftiab.se
Telefonnummer till servicecenter: 0200-88 03 11
Telefontider: måndag–fredag kl. 8.00–20.00, lördag–söndag 10.00–16.00
Webbplats: www.ftiab.se