2017-05-30

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-05-30. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1. Upprop

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

5. Ordförande informerar

6. Socialdirektören informerar

7. Information om Björkmossen

8. Revisionsplan för 2017

9. Information om "Framtidsfullmakt"

10. Information om riktlinjer avvikelsehantering HSL samt anmälan lex Maria

Beslutsärenden

11. Svar på medborgarförslag om Trivselvärdinnor på äldreboenden

12. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SOL och LSS, kvartal ett 2017

13. Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

14. Framtida utförare av hemtjänst

15. Yttrande över programsamråd Östertälje station

16. Revidering av riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

17. Ärendebalans

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor