2017-10-03

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2017-10-03. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren

1.   Allmänhetens frågestund

2.   Ordförande informerar

3.   Socialdirektören informerar

4.   Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

5.   Information om dagverksamheter i egen regi

6.   Platssituationen

Beslutsärenden

7.   Uppfölning av ärendet ”omvandla och utveckla verksamheten i nuvarande Bergviks värdshus”

8.   Remissyttrande – Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

9.   Motionsyttrande – Pröva måltidsvänner inom äldreomsorgen

10. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2018

11. Uppföljning av internkontroll

12. Fördjupad boendeplan - Ärendet utgår

13. Produktion av mat till äldreomsorgen

14. Delårsbokslut

15. Riktlinjer för risk- och avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård och anmälan om lex Maria

16. Riktlinje för avvikelse och missförhållande – lex Sarah – enligt socialtjänstlagen och SLL

17. Ärendebalans

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor