2018-05-29

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-05-29. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

8.     Information om Björkmossen

9.     Information om framtida anhörigstöd

Beslutsärenden

10. Aktualitetsförklaring av Framtid Södertälje - Översiktsplan 2013-2030

11. Delårsbokslut per den 30 april 2018

12. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SOL och LSS, kvartal ett 2018

13. Organisation av den kommunala hälso-och sjukvårdsverksamheten

14. Riktlinje för nutrition

15.  Förslag till livsmedels- och måltidspolicy

16. Förslag till odlingsstrategi 2018-2030

17. Drift av vård- och omsorgsboendet Oxbackshemmet

18. Anmälningsärenden

19. Delegationsbeslut

20. Övriga frågor