2018-10-02

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-10-02. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

8.     Rapport om Bergvik

Beslutsärenden

9.   Handlingsplan för suicidprevention Södertälje kommun 2019 - 2022

10. Taxor och avgifter

11. Uppföljning av internkontroll 2018

12. Delårsrapport 2 2018

13. Yttrande över remiss – Styrdokument för systematiskt demokratiarbete

14. Samråd gällande detaljplan för del av fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken)

15.  Svar på revisionsrapport – Granskning av ärendeberedningsprocessen och beslutunderlagens kvalitet

16. Anmälningsärenden

17. Delegationsbeslut

18. Övriga frågor