2018-11-06

Här hittar du sammanträdeshandlingar inför äldreomsorgsnämndens sammanträde 2018-11-06. Vissa ärenden innehåller inget beslutsunderlag och går därför inte att öppna. Ärenden som innehåller beslutsunderlag som omfattas av sekretess publiceras inte heller här. Dessa ärenden kan efter prövning lämnas ut till dig om du begär så av nämndsekreteraren.

1.     Upprop

2.     Protokollets justering

3.     Fastställande av dagordning

Informationsärenden

4.     Allmänhetens frågestund

5.     Nämnden informerar

6.     Socialdirektören informerar

7.     Platssituationen

Beslutsärenden

8.  Ekonomisk uppföljning

9.  Uppföljning av åtgärder inom hemtjänsten

10. Rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt SOL och LSS, kvartal tre 2018

11. Boendeplan för äldreomsorgen

12. Riktlinjer för bostadsanpassningsbidrag

13. Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation och informationsöverföring

14. Riktlinje för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år

15.  Sammanträdesdatum för 2019

16.  Yttrande över remissen överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län

17. Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor