2017-10-02

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Ansökan om strandskyddsdispens för kabelförläggning, uppförande av två transformatorstationer och rivning av en transformatorstation på fastigheterna Varneby 2:10 och 2:12, i Enhörna

6. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus Nöttesta 5:4.

7. Detaljplan för Barnflickan 2 - uppdrag om medborgardialog

8. Ny delegationsordning för bygglovsverksamheten

9. Nya taxor och avgifter för bygglovsverksamheten, 2018

10. Redovisning av uppdrag om trafiksäker lösning i Ekeby-Tuna

11. Utgår

12. Revidering av riktlinjer för en trygg skolmiljö med studiero

13. Revidering av regler för omsorg på obekväm arbetstid

14. Revidering av placeringsregler för förskola och skolbarnomsorg

15. Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag

16. Yttrande över förslag till handlingsplan för giftfri vardag 2017-2020

17. Yttrande över förslag till vattenplan för Södertälje kommun

18. Ansökan om reinvesteringsmedel från Valla förskola

19. Delårsrapport per sista augusti för Enhörna kommundelsnämnd

20.-24.Informations- och anmälningsärenden

25. Övriga frågor