2017-11-13

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Mötets öppnande

2. Tjänstgörande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information om detaljplan för ny väg mot Sandviken

6. Uppdrag för framtida inriktningsbeslut av pågående detaljplan för Sandviken

7. Lokaliseringsutredning för ny skola i Enhörna

8. Planbesked för Räfserskan 2

9. Förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus, Nöttesta 5:4

10. Utgår.

11. Utgår.

12. Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av vaktstuga, Vinberga 1:23, Enhörna

13. Handlingsplan för bredbandsstrategi 2018

14. Ny delegationsordning för bygglovsverksamheten (Bordlagt ärende)

15. Samrådsyttrande inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Underås

16. Revidering av regler och riktlinjer för föreningsbidrag

17. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler 2018

18. Lokalförsörjningsbehov för skola och förskola 2018-2022

19. Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2017/2018

20. Ansökan Södertäljelyftet – Upprustning Vallaskolan

21.Yttrande över motion från kristdemokraternas fullmäktigegrupp ”Mer idrott i skolan för goda resultat på flera plan” (Återremitterad motion)

22. Enhörna kommundelsnämnds sammanträdesplan 2018

23.-28. Informations- och anmälningsärenden

29. Övriga frågor