2017-08-29

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Information om Södertälje City - i samverkan (SCiS)

4. Information om remiss från SLL ”Stockholmsregionens utveckling, klimatfärdplan 2050 och landsbygds- och skärgårdsstrategi”

5. Information om arkitekturstrategi

6. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2018- 2020

7. Yttrande över detaljplan Mörby del 5 (Mörby 5:1), Nykvarns kommun

Länk till Nykvarns kommuns hemsida, med detaljplanehandlingar

8. Planbesked för Rönnbäret 1 och 2

9. Planbesked för Kastanjen 6

10. Planbesked för Brudgummen 1

11. Planbesked för Taxen 3

12. Ändring av detaljplan för Tegelstenen 75

13. Ändring av del av Detaljplan för Viksberg 2:1 m fl (615C)

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Skridskon 1

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 20 personalparkeringsplatser, Väghyveln 5

16. Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende Armborstet 5

17. Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Viksberg 1:17

18.Ansökan om bygglov i efterhand för ändrad användning av kontor i industribyggnad till föreningsverksamhet, Nockteglet 4 i Södertälje

19. Påföljdsärende

20. Påföljdsärende

21. Påföljdsärende

22. Påföljdsärende

23. Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Mätningsingenjören 2

24.-28. Informations- och anmälningsärenden