2018-01-23

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Relaterade dokument, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.-4. Informationsärenden

5. Yttrande över remissförslag ”Regional vattenförsörjningsplan för Stockholms län”

6. Verksamhetsplan 2018 för stadsbyggnadsnämnden

7. Detaljplan för Pyramiden 20

8. Planbesked för Haren 9 och 16

9. Planbesked för Trädgården 1 och 2

10. Planbesked för Kammaren 2

11. Planbesked för Mariekälla 1:26

12. Anspråk på ersättning, Tegelstenen 75

13. Ansökan om bygglov för nybyggnad av friidrottshall, Rosenlund 1:30

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - ändring av beviljat lov, Ängsviolen 5

15. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagat telekomtorn och teknikbod, Oxelgrenshagen 1:1

16. Påföljdsärende

17. Omprövning av påföljdsärende

18. Påföljdsärende

19. Påföljdsärende

20. Ansökan om bygglov för nybyggnad av grundsärskola, Rosenlund 1:30

21. Ansökan om bygglov för uppförande av väderskydd   

22.- 26. Informations- och anmälningsärenden