2018-08-28

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Informationsärenden

4. Yttrande över remiss: ”Översiktsplan – Gnesta kommun 2050”

5. Yttrande över samrådsremiss för Ostlänken delen Gerstaberg - Långsjön i Södertälje kommun, Stockholms län

6. Yttrande över remiss: Ansökan om ankringsförbud, Södertälje kommun

7. Yttrande över förvaltningens underlag till mål och budget 2019- 2021

8. Detaljplan för Mariekälla och Löjan

9. Detaljplan för Enen 10

10. Detaljplan för Gullvivan 4

11.Detaljplan för Graniten 31

12. Detaljplan för del av fastigheten Oxelgrenshagen 1:1 (Visenten 4)

13. Planbesked för Rosenlund 1:1 (Sabeln)

14. Planbesked för Luktviolen 2

15. Planbesked för Skyffeln 1

16. Planbesked för Saltskog 1:1 m.fl.

17. Information om strukturplan för Mariekälla/Saltskog

18. Ansökan om marklov för trädfällning, Blåklinten 16

19. Ansökan om bygglov för nybyggnad av företagshotell, murar och parkeringsplatser, Månskäran 1

20. Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov i efterhand för lärosalar, Kostern 11

21. Ansökan om bygglov med lokaliseringsprövning för nybyggnad av enbostadshus och garage med 4 st platser samt stödmurar, Ladvik 1:62

22.-26. Informations- och anmälningsärenden