2018-10-02

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Planbesked för Gaveln 1 och del av Gaveln 2

4. Detaljplan för Repet 4

5. Strukturplan för Bårsta & Blombacka

6. Strukturplan för Mariekälla & Saltskog

7. Information om åtgärdsvalsstudier i Södertälje

8. Yttrande över remiss: Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund - Södertälje (Igelsta)

9. Svar på medborgarförslag "Ändra linjedragningen för buss 758 för att undvika problem i korsningen Birkavägen - Östergatan"

10. Yttrande över revisionsrapport 2018:2 - Granskning av ärendeberedningsprocessen och beslutsunderlagens kvalitet

11. Yttrande över remiss: Styrdokument för systematiskt demokratiarbete

12. Delårsbokslut för Stadsbyggnadsnämnden per 31 augusti 2018

13. Taxor och avgifter 2019 för stadsbyggnadsnämnden

14. Ansökan om bygglov för nybyggnad av ostagad telemast och teknikskåp, Oxelgrenshagen 1:1

15. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för befintlig bensinstation på fastigheten Höken 1

16. Ansökan om strandskyddsdispens för stödmur, spontning, ändring av marknivå vid nybyggnad av asfalterad nedfart till parkeringsgarage samt nyutformning av Västra Kanalgatan och anläggning av planteringsyta, Tälje 1:1

17. Ansökan om bygglov för stödmurar samt ändring av marknivå vid nybyggnad av nedfart till parkeringsgarage, Tälje 1:1

18. Ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov för skola/behandling/vård, Pråmen 1

19. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor sam 4 st. skärmtak av industribyggnad (BGN 102) på fastigheten Lastbilen 4

20.-24. Informations- och anmälningsärenden