15 punkter för ökad trivsel och trygghet i Södertälje

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet presenterade idag 15 punkter med konkreta åtgärder för ett tryggare och trivsammare Södertälje.I Mål och Budget för 2006 reserverade kommunfullmäktige 4 miljoner kronor för en satsning på ökad trygghet och trivsel i Södertälje. Det är hur de pengarna ska användas som nu konkretiserats. Genomförandet av de 15 punkterna startar nu.

- Trivsel och trygghet går hand.i hand . Alla invånare ska trivas och känna sig trygga i Södertälje. Därför är det glädjande att vi nu presenterar ett program med konkreta åtgärder för en ökad trivsel och trygghet i Södertälje, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Lago (s)

- De medborgarenkäter som görs regelbundet visar på att trygghetsfrågor är något som vi Södertäljebor tycker är allra viktigast. Belysning på nätterna, borttagandet av klotter, kamphundsförbud, bättre övervakning på allmänna platser och parkeringar samt någonstans att vända sig för att få hjälp är några av de viktigaste åsikterna som jag lyssnat på, säger kommunalrådet Staffan Norberg (v).

- Vi kan i statistik från bl a Brottsförebyggande rådet läsa att brottsligheten i Södertälje har minskat. Men trygghet är också upplevelser och inte bara statistik. Nu satsar vi bl a på fler fältassistenter även under fredag/lördag, ökade öppettider för ungdomscaféet Nova och 30 km i hela kommunen. Allt detta för att få ett tryggare Södertälje, avslutar Mats Pertoft kommunalråd för miljöpartiet.Här nedan följer den femton punkterna för ökad trygghet och trivsel i Södertälje:1. Nolltolerans för klotter. Arbetet startar med sanering av allt klotter, för att under hösten övergå till att allt klotter ska tas bort inom 36 timmar.2. Jourtelefon inrättas dit kommuninvånarna kan ringa och tala om var det behöver klottersaneras. Jouren utvecklas senare till att omfatta även belysning, städning, snöröjning med mera.3. Övervakningskameror i centrum. För att förhindra brott och underlätta att brott klaras upp installeras i samarbete med bl a restaurangerna fler övervakningskameror i stadskärnan.4. Två Trygghetsvärdar ska tillsammans med polisen, handeln och fastighetsägarna bidra till ordning och reda i stadskärnan.5. Antalet fältassistenter utökas, framför allt för att öka insatserna bland ungdomar på fredag- och lördagskvällar.6. Arbetet med att få fler föräldrar att nattvandra fortsätter. Kommunens stöd för detta utökas.7. I samarbete med polisen iordningställs enkla ”polislokaler” i främst Ronna, Hovsjö och Järna.8. För att öka tryggheten för sina hyresgäster fortsätter TelgeBostäder arbetet med att trygghetscertifiera sina fastigheter.9. 30 km/h införs, med undantag för genomfartsleder, som en generell hastighetsgräns i kommunens tätorter. Beslutet följs upp med hastighetsdämpande åtgärder, vilket gäller även stadskärnan.10. Säkra övergångsställen. Samtliga övergångsställen i kommunen kontrolleras för att se över trafiksäkerheten, med speciell fokus på genomfartsleder som korsas av barn.11. Belysningen utefter parkvägar och i parker ses över och kompletteras.12. Upprensningen – siktröjningen - i kommunens parker och grönområden fortsätter för att bidra till tryggare utemiljö.13. Kommunens stöd till unga brottsoffer utökas, via Brottsofferjouren.14. Öppethållande i ungdomscaféet Café Nova, i Luna, utökas.15. Sista punkten har vi reserverat för förslag från Södertäljeborna. Skriv, maila eller ring om ditt förslag om hur vi kan göra Södertälje tryggare och trivsammare

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Anders Lago (s), kommunalråd

Tel 0708 – 518 461

Staffan Norberg, (v), kommunalråd

Tel: 0708 – 518 077Mats Pertoft, (mp), kommunalråd

Tel: 0708 – 518 079