Anders Lago kräver dubbelspår nu

”Vi har full förståelse för den frustration som många pendlare känner och dagligen uttrycker i media och i kontakter med kommunerna och SL. Pendeltågstrafiken fungerar helt enkelt inte på det sätt som man kan kräva. Förseningarna drabbar alla och blir särskilt bekymmersam när försöken med trängselavgifter pågår och när man vill att fler skall lämna bilen och ta tåget.” Det skriver Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje och Anna Berger-Kettner, ordförande i SL:s styrelse i ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing.

Genom brevet vill de uppmärksamma Ulrica Messing och regeringen på den allvarliga situation som råder och som framförallt drabbar södertäljeborna. De begär också att få träffa Ulrica Messing för att diskutera frågan.

Södertälje kommun och SL kräver att regeringen ger Banverket direktiv och en investeringsram som möjliggör en omedelbar byggstart för dubbelspåret till Södertälje Hamn – Centrum.

- Varje åtgärd som kan förbättra pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen måste tas till vara. Dagens situation är fullständigt oacceptabel, säger Anders Lago.

Förseningarna orsakas lika ofta kapacitetsbrist som av bristande underhåll av spåren och signalsystem. Därför vill kommunen och SL att regeringen också ger Banverket tillräckliga medel för att klara underhållet av spåren. Kommunen kommer också av Banverket kräva en redovisning av vilka åtgärder verket kommer att sätta in på kort sikt för att minska förseningarna som beror på brister i spår- och signalsystemet.

Regeringen beslöt 2004 att avsätta 315 Mkr för en byggstart 2007 för den sedan en längre tid planerade utbyggnaden från enkelspår till dubbelspår. Banverket har nu gjort en ny utredning om olika alternativ om hur banan skall byggas ut. Kommunen och SL tycker det är bra att man utreder hur banan också skall klara en kraftigt utökad tågtrafik. Men det får inte innebära nya förskjutningar i tiden. Projektet har under flera år skjutits framåt i tiden. Den nya utredningen pekar på att kostnaderna - i det billigaste alternativet -nu har ökat till 443 Mkr.

- Detta får inte bli ett skäl till att skjuta projektet framåt i tiden ännu en gång. Tvärtom är satsningarna än mer akuta, säger Anders Lago.

För ytterligare information kontakta: Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, tel 0708 – 518 461