Återigen ett positivt bokslut för Södertälje kommun

Södertälje kommuns ekonomi fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Av de senaste sex åren har fem slutat med ett positivt resultat. Årets bokslutskommuniké, som idag presenterades för kommunstyrelsen, visar ett resultat enligt balanskravet på plus 24 miljoner, vilket är 17 miljoner kronor bättre än planerat. Det totala resultatet, inklusive reavinster uppgår till plus 125 miljoner. Kommunen klarar med marginal det balanskrav som riksdagens satt upp och uppfyller i stort sett det finansiella mål som kommunfullmäktige fastställt för 2005. Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är satt till 50 miljoner kronor. Reavinsterna - försäljningsintäkterna - är ovanligt stora bland annat beroende på ett stort intresse att köpa tomträtter under 2005.

Kommunens nämnder redovisar totalt sett ett överskott på 15 miljoner kronor. Vilket visar att nämnderna har god kontroll på ekonomin. Social- och arbetsmarknadsnämnden redovisar som förväntat ett underskott på grund av höga kostnader för socialbidrag. Kommunens åtgärder för att minska bidragsberoendet genom att få fler i arbete är nu full gång. Under 2006 kommer ca 180 personer som tidigare fått socialbidrag att ha en tidsbegränsad kommunal anställning via kommunens satsning "Fler i arbete" (FIA). Därtill kommer 150 plusjobb från staten, varav 40 arbetsplatser går till personer som idag erhåller socialbidrag.

Syftet med bokslutskommunikén är att tidigt kunna presentera en bild över kommunens ekonomiska resultat för år 2005. Bokslutet har ännu inte fastställts, eller granskats av revisorerna och uppgifterna i kommunikén får därmed betraktas som preliminära. Nämndernas resultat och årsredovisningen kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 31 mars och av kommunfullmäktige den 4 maj.

Bokslutskommunikén finns i sin helhet på www.sodertalje.se/press För ytterligare information kontakta: Susanna Collijn, t f ekonomidirektör tel 08 –550 212 32, 0708-82 21 12 Anders Lago, (s) kommunstyrelsens ordförande, tel 0708 - 51 84 61