Höghastighetsjärnväg till Södertälje

Nu är det klart att Södertälje Syd blir en av stationerna utmed den framtida höghastighetsjärnvägen.

Tillsammans med övriga kommuner längs Ostlänken – Linköping, Norrköping, Nyköping och Trosa – har förhandlingar kring medfinansiering och bostadsbyggande förts. Idag presenteras resultatet. Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, Södertälje–Linköping (Glyttinge), som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö byggs av staten. Nuvarande tidplan för Ostlänken, med byggstart 2017, ligger därmed fast.

Överenskommelsen lägger fast att kommande höghastighetståg ska trafikera Grödingebanan och ha möjlighet att stanna på Södertälje Syd. För Södertäljes del innebär det att Södertälje Syds funktion som nod för regionalt och nationellt resande bekräftas.

Södertäljes del i medfinansieringen av bygget blir enligt överenskommelsen 47,5 miljoner kronor och bostadsåtagandet 15 300 nya bostäder fram till 2035. Södertälje är i en expansiv fas och bostadsbyggande av den omfattningen är helt nödvändig i vilket fall som helst.

Vi har all anledning att vara glada. På det här sättet ökar både Södertäljes attraktionskraft och konkurrenskraften för näringslivet i vår kommun.

Huvudsyftet med vårt deltagande i Sverigeförhandlingen har varit att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa i Södertälje genom förbättrad tillgänglighet på både internationell, nationell och regional nivå.

Södertälje kommun

Utskottet för Infrastruktur och regional utveckling
Boel Godner (S)
Marita Lärnestad (M)
Hanna Klingborg (MP)
Mats Siljebrand (L)
Staffan Norberg (V)
Tage Gripenstam (C)
Håkan Buller (S)

Mer information:
David Strömberg, kommunalrådssekreterare, 076-724 41 79, david.stromberg@sodertalje.se
Eva Häggmark, tf press- och PR-ansvarig, 08-523 066 22, eva.haggmark@sodertalje.se