Kommungemensam kampanj för att förebygga bortförande av barn och ungdomar

Södertälje, Huddinge och Botkyrka kommun genomför en gemensam kampanj för att förebygga att barn och ungdomar förs bort mot sin vilja till annat land. Ofta sker bortförande för att bevara familjens och släktens heder.

Kampanjen Bortförd riktar sig till barn och ungdomar som riskerar att föras bort mot sin vilja med varierande syften där exempelvis barnäktenskap, tvångsäktenskap, omvändelseförsök eller könsstympning kan vara orsaken. Men även så kallade uppfostringsresor kan utgöra del av syftet till bortförande.

– Hela samhället behöver ta ett gemensamt ansvar för att värna om barn som utsätts för den här typen av brott, vi inom kommunerna har ett stort ansvar i de här frågorna. Det är viktigt att vi hjälps åt och tar stöd av varandra. Barn som utsätts för brott är allas vår angelägenhet, i det är arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck prioriterat, säger Charlotte Lagerkvist socialdirektör i Botkyrka kommun.

Samverkan visar på stark enighet

I Sverige har det varit förbjudet med äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa samt försök och förberedelse till äktenskapstvång i nästan tio år. Lagstiftningen inom området har skärpts efter hand och 2020 beslutades om utreseförbud som ska skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning.

En samverkan mellan kommuner i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck visar på en stark enighet kopplat till dessa ärenden som ofta är komplexa och svåra att upptäcka. Att ta krafttag tillsammans betyder stärkt stöd och bättre förutsättningar för upptäckt. Kommunerna vill med kampanjen visa på att vid behov finns det lokalt stöd, en insats som är en viktig pusselbit för att visa att stöd finns.

– När skolorna öppnar upp efter sommarlovet vill vi inte att det ska stå tomma stolar på grund av att barn och ungdomar inte återvänt från sin utlandsvistelse. Barn och ungdomar måste känna tillit till oss och att samhället står upp för deras rättigheter, säger Ingela Hamlin utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Ökning av barn och ungdomar i riskzonen

Enligt Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har det de senaste åren skett en ökning av antalet personer som riskerar att föras bort eller har bekräftats vara bortförda. Att upptäcka problematiken är ofta komplex och samhället måste ta ett gemensamt ansvar i syfte att förebygga förekomsten. Det händer även att barn och unga förs ut ur landet för att undkomma myndigheters, framför allt socialtjänstens, insatser.

– I ljuset av den här utvecklingen blir det ännu viktigare att vi samverkar och tar krafttag gemensamt. Inget barn ska riskera att föras ut ur landet för att ingå barnäktenskap eller könsstympning, säger tillförordnad socialdirektör Christine Carlsen i Huddinge kommun.

Kampanjen inleds den 7 maj.

Kontaktpersoner för mer information

Johannes Evers Gester, samordnare våld i nära relationer, Södertälje kommun, johannes.evers-gester@sodertalje.se0721-424721

Stina Degernäs, utvecklingsledare prevention, Huddinge kommun, stina.degernas@huddinge.se0702-258791

Karen Austin, verksamhetsstrateg Våldspreventivt center, Botkyrka kommun, karen.austin@botkyrka.se, 070-886 13 99

Åsa Zazi, pressansvarig Södertälje kommun, 08-523 066 03, asa.zazi@sodertalje.se