Majoritetspolitikerna vill göra Södertälje tryggare, hållbarare och mer tillgängligt

Kommunstyrelsen fattade onsdag 14 april beslut om ett investeringspaket på 75 miljoner kronor för 2021–2022. Majoritetspartierna i kommunstyrelsen, S, KD, C och MP tar pengarna av 2020 års ”mycket goda resultat”.  

Paketet innehåller åtgärder för att skapa tryggare miljöer, mer tillgängliga platser och förutsättningar för mer aktivitet i Södertälje kommun. Nya investeringar föreslås vid sidan av förstärkning och tidigareläggande av redan planerade åtgärder. De politiker som står bakom beslutet är Boel Godner (S), David Winerdal (KD), Tage Gripenstam (C) och Lars Greger (MP).

Investeringspaketets innehåll:

Tryggare Södertälje

• upprustning och säkerhetshöjande åtgärder för skolgårdar och skolvägar

- upprustning

- tydligare skyltning och avgränsning för skolgårdar

- belysning

- kamerabevakning

• identifiera otrygga platser och genomför möjliga åtgärder

 - belysning

- kamerabevakning

- miljöförändring (exempelvis undanröjning av sly)

• trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid trafikövergångar, cykelöverfarter och cirkulationsplatser samt ytterligare åtgärder för tryggare trafikmiljö för gående

• ytterligare åtgärder mot sopdumpning och nedskräpning

• tryggare och mer attraktiva miljöer i:
- stationsplan
- centrum och Storgatan i staden
- centrum kommundelar

Hållbarare och mer tillgängligt Södertälje

• fler ”gröna rum” i stadsmiljön och i kommundelarna (finns statligt stöd att söka, ekosystemstjänster i stadsmiljö) – exempelvis utifrån pollineringsplanen

• fler tillgängliga och attraktiva mötesplatser (bänkar, cykelparkering, soptunnor, parkytor, hundrastgård och samlingsplatser – exempel Dalparken)

• förstärk arbetet med att rusta upp samt tillföra nya lekplatser i olika områden i centrala Södertälje samt i våra kommundelar

• iordningställande av platser för rörelse och aktiviteter för barn och äldre exempelvis utegym för 65+

• utveckling av badplatser. Förstärkning av planerade insatser

• rusta upp offentliga idrottsplatser exempelvis Genetafältet

• ny offentlig konst på minst två platser i kommunen

• upprusta och iordningsställa Farstanäs vid kommunens övertagande

• investering mobil fritidsgård

• insats internbelastning för Måsnaren

• genomförande av gång- och cykelbro över Moraån

 

För mer information:

Nasif Kasarji Kommunalrådssekreterare (S) 08-523 066 90, nasif.kasarji@sodertalje.se

Helena Sundman, pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, helena.sundman@sodertalje.se