Pollineringsplan nu antagen

Pollineringsplanen handlar om hur Södertälje kommun ska arbeta framåt för att förbättra livsmiljöerna för pollinatörer. ”Den biologiska mångfalden i världen är hotad. Kommunens pollineringsplan är viktig, ett kvitto på att vi tar detta på stort allvar. Pollineringen är betydelsefull för produktionen av livsmedel. Vi försöker vara föregångare i de här frågorna”, säger Hanna Klingborg (MP), kommunalråd.

Den 3 april 2020 antogs pollineringsplanen av kommunstyrelsen. Planen visar hur kommunen ska förbättra livsmiljöerna för pollinatörer, som behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion.

- Vi ligger långt framme med de här frågorna, men i grunden handlar det om vad vi gör med det. Planen är en handlingsplan, med konkreta åtgärder som ska genomföras åren 2020-2022, säger Tim Lux, chef för parkenheten på Samhällsbyggnadskontoret.

En stor del handlar om att bygga upp kunskapen som ska användas i planeringsfrågor och grönområdesskötsel, exempelvis om hur man sköter olika miljöer så att det blir gynnsamt för pollinerande insekter. Detta gäller inom kommunkoncernen, men det genomförs också riktade insatser mot till exempel villaträdgårdsägare och koloni- och odlingsföreningar.

- Förutom att vi inom kommunen har börjat anlägga ängsytor på outnyttjade gräspartier och ändrat skötseln av gräsytor, kan man i sin egen trädgård göra mycket. Där kommer vi att börja arbeta med mer riktade kommunikationsinsatser framöver, bland annat arbetar vi med en ”pollineringsskola”, säger Liselotte Löthagen, projektledare för pollineringsplanen.

Här kan du få tips på vad man själv kan göra för pollinerande insekter: Pollineringsplan
 

Om pollineringsplanen

Här kan du läsa pollineringsplanen: Pollineringsplan 2020-2022 (PDF-dokument)

Uppdraget att ta fram en pollineringsplan finns i Mål och budget 2018-2020. Det långsiktiga målet med pollineringsplanen är att bevara och stärka en sammanhängande grön infrastruktur med fungerande livsmiljöer för pollinerande insekter i kommunen och med särskilt fokus på urbana miljöer.

Syftet med pollineringsplanen är bland annat att visa på vad berörda verksamheter i kommunkoncernen kan göra för att arbeta mot det långsiktiga målet och hur samverkan kan ske med andra aktörer Pollineringsplanen har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret i samarbete med Miljökontoret och de fastighetsägande Telge-bolagen.

För mer information:

Hanna Klingborg (MP), kommunalråd, 08-523 049 22, hanna.klingborg@sodertalje.se

Tim Lux, chef för parkenheten, samhällsbyggnadskontoret, 08-523 03360, tim.lux@sodertalje.se

Åsa Zazi, tillförordnad pressekreterare, Södertälje kommun, 08-523 066 03, asa.zazi@sodertalje.se