Arkiv pressmeddelanden

Riktlinjer för motverkan av korruption

2022-04-29

Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är ännu ett steg i arbetet med att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommunkoncern. Alla anställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats.

Syftet med riktlinjerna är att visa hur kommunkoncernen ser på korruption, mutor, jäv, förtroendemissbruk och otillbörliga förmåner.

– Vi behöver alla kunskap om händelser som är uppenbara risker för korruption, och för situationer som kan bilda gråzoner mellan rätt och fel, säger Stefan Hollmark, stadsdirektör i Södertälje kommun.

Riktlinjerna ska ge ett tydligt stöd i hur man ska bete sig i olika situationer och hur överträdelser ska hanteras. Alla medarbetare och politiker i organisationen ska kunna ta stöd av tydliga regler kring vad som är rätt eller fel.

– En förutsättning för att lyckas med arbetet mot korruption är att alla medarbetare i kommunkoncernen tar ansvar och följer uppsatta rutiner och riktlinjer, säger Stefan Hollmark, stadsdirektör i Södertälje kommun.

Södertälje kommun har under den senaste tioårsperioden drivit på utvecklingen när det gäller att motverka välfärdsbrott och organiserad brottslighet, bland annat genom Pax som är ett initiativ för samverkan mellan kommunkoncern och polis för ökad trygghet och social hållbarhet.

Riktlinjer för motverkan av korruption kan ses som en fortsättning av arbetet med Pax. I riktlinjerna görs det tydligt att ett internt förbättringsarbete måste till för att hantera ett stort antal frågor kopplat till korruption och oegentligheter.

Vid nyanställning ska chefer informera sina nya medarbetare om aktuella riktlinjer och tydligt klargöra kommunkoncernens inställning till korruption. Vad gäller redan anställd personal, ska utbildningarna anpassas efter verksamhetens behov och vara ett återkommande inslag i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Uppföljning om behov av utbildning kan även göras i samband med medarbetarsamtal.

För mer information:
Stefan Hollmark, stadsdirektör, Södertälje kommun
Telefon: 08-523 010 81
E-post: stefan.hollmark@sodertalje.se

Avsändare:
Elisabet Qvarford, tf pressekreterare, Södertälje kommun
Telefon: 08-523 065 15
E-post: elisabet.qvarford@sodertalje.se