Satsning på att utveckla kollektivtrafiken i stort samverkansprojekt

Satsning på att utveckla kollektivtrafiken i stort samverkansprojekt

Den största satsningen på kollektivtrafik någonsin i Södertälje – det är målet när Region Stockholm, Nobina och Södertälje kommun går samman för att skapa framtidens kollektivtrafik i Södertälje. Det ska bland annat leda till förbättrad arbetspendling till och från Södertälje, kortare restider med buss inom kommunen och en utvecklad landsbygdstrafik.

Bildtext: Magnus af Petersens, vice vd Nobina, Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL och Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje skrev under torsdagen 25 augusti under en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje.

Södertälje kommun tecknar tillsammans med Nobina och Region Stockholm en avsiktsförklaring för att utveckla kollektivtrafiken i Södertälje på flera sätt. Denna satsning, som sträcker sig över flera år, kallar vi för ”Framtidens kollektivtrafik i Södertälje.”  Under torsdagen 25 augusti 2022 offentliggjordes satsningen under en pressträff intill Södertälje C med ledande politiker och chefer från samtliga parter.

Det är bra för Södertälje om fler åker kollektivt och biltrafiken minskar. Det här är ett led i att göra det enklare och snabbare att till exempel ta sig till och från sitt arbete med buss, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

Målen i samverkansprojektet är ambitiösa. Bland annat ska antalet nöjda kunder i busstrafiken stabilt ligga över 80 procent, Södertälje ska ha en snabb och attraktiv stadsbusstrafik, landsbygdstrafiken ska utvecklas liksom busslinjenätet inom samt till och från Södertälje, och det egna bilåkandet ska minska genom mobility management-program. De olika målen är satta att uppnås under flera års tid.

-  Detta är en historisk satsning på nya elbussar och nya expressbussar till Södertälje redan i vinter. En satsning som möjliggör halverad restid för en stor del av Södertäljeborna och en satsning som möjliggörs av att regionen, kommunen, och bussoperatören nu tagit i hand på att utveckla framtidens kollektivtrafik tillsammans, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL. 

Det som konkret kommer att ske inom de närmaste åren är:

  • Vi inför nya snabbussar i city, så kallad BRT-linje (Bus Rapid Transit System), som halverar restiden mellan Södertälje syd och Geneta/Ronna. Trafikstart årsskiftet 2022/2023.
  • Vi kommer också påbörja elektrifieringen av stadstrafiken i Södertälje med helt elektriska BRT-bussar. 
  • Vi inför en ny direktbuss som förenklar arbetspendling mellan Södertälje och Liljeholmen med anslutningar till viktiga arbetsplatser. Trafikstart årsskiftet 2022/2023.
  • Geneta/Ronna kommer att trafikeras med tre olika busslinjer med olika anslutningar i Södertälje stadskärna. Det leder till ökad turtäthet och tillgänglighet samtidigt som restiden minskar kraftigt.

Satsningarna förbättrar möjligheterna till snabbt resande både inom kommunen och för in- och utpendlare. Vi behöver ha fler och snabbare alternativ till pendeltåget, som idag tar 45 min till Stockholm city.

 - Framtidens kollektivtrafik i Södertälje är inte bara ett ambitiöst namn utan snarast en modell för hur vi tillsammans med SL och Södertälje kommun ska gå från ord till handling. Där vi med ny teknik, stadsplanering, infrastruktur och kollektivtrafik kan bidra till ett hållbart växande Södertälje, säger Martin Pagrotsky, vd på Nobina Sverige.  
 

Bakgrund ”Framtidens kollektivtrafik i Södertälje”

Södertälje kommun är södra Stockholmsregionens viktigaste arbetsmarknadsnod. De stora arbetsgivarna i Södertälje med Scania och AstraZeneca i spetsen genererar en stor daglig inpendling på över 24 000 människor. Till det kommer en nästan lika stor utpendling på över 17 000 människor. Idag sker en alltför stor del av denna pendling med personbil, vilket leder till trängsel och luftkvalitetsproblem i Södertälje stadskärna.  Dessutom växer Södertälje kraftigt – det kommer att byggas 20 000 nya bostäder till 2036 vilket kommer öka antalet som pendlar ytterligare. För att denna tillväxt ska kunna ske på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt måste andelen som väljer att pendla med kollektivtrafik öka kraftigt.

För att klara denna överflyttning måste kollektivtrafikens konkurrenskraft stärkas så att många fler ser den som ett attraktivt val. Detta uppnås genom kraftigt minskade restider samtidigt som tillgängligheten och komforten ökar. En viktig åtgärd för att minska restiderna nås genom att gatunätet utformas så att kollektivtrafikens framkomlighet ökas, främst genom att vi skapar kollektivtrafikkörfält, pendlarparkeringar för cykel och bil samt prioritering av bussar i korsningar och vid trafiksignaler.

Parallellt pågår stora teknikskiften inom kollektivtrafiken, både elektrifiering, autonoma fordon och digitalisering skapar helt nya möjligheter att utveckla ett kollektivtrafiksystem som svarar upp mot de övergripande målbilderna.


Kontaktuppgifter för mer information:

Södertälje kommun:

Nasif Kasarji, kommunalrådssekreterare för Boel Godner
Tel. 08-523 066 90. E-post: nasif.kasarji@sodertalje.se

Mats Johannesson, projektledare och samhällsbyggnadsstrateg
Tel: 08-5230 6634. E-post: mats.a.johannesson@sodertalje.se

Region Stockholm:

Pressekreterare Emil Johansson, Pressansvarig för Kristoffer Tamsons
Tel: 070-737 76 33. E-post: emil.e.johansson@regionstockholm.se

Nobina:

David Erixon, Kommunikationschef Nobina
Tel: 072-967 02 84. E-post: david.erixon@nobina.se