Skolverkets inspektion av skolorna i Södertälje kommun visar att eleverna trivs bra

Södertälje kommun driver ett aktivt utvecklingsarbete för att nå högre måluppfyllelse. Kommunen har också ett bra värdegrundsarbete i skolan och eleverna trivs och känner sig trygga, visar Skolverkets inspektion. Skolorna visar också upp ett gott praktiskt demokratiskt arbete som är grunden för en bra skola. Många skolor har goda betygsresultat.

– Det är det stora engagemanget och den goda kompetensen hos vår personal som är en förutsättning för att verksamheten fungerar så bra, säger Ulla-Marie Hellenberg, chef för Utbildningskontoret i Södertälje kommun.

Idag presenterar Skolverket sin rapport efter att ha inspekterat samtliga skolor i Södertälje kommun. Skolverket lyfter särskilt det goda resultatet av arbetet med värdegrunden och den praktiska demokratin som en positiv del i kommunens skolor. De skriver i sin rapport att de är imponerade av barnens och elevernas insikt i praktisk demokrati. Särskilt i grundskolan är eleverna i hög grad engagerade i demokratiarbete.

Södertälje kommun var tidigt ute med att arbeta med individuella utvecklingsplaner, IUP. Dessa planer ska nu vidareutvecklas för att möta eleverna på individuell nivå. Skolverket pekar på brister i måluppfyllelsen och framför allt finns en stor skillnad mellan olika skolor samt mellan pojkar och flickor. Södertälje kommun har sett de stora resultatskillnaderna mellan pojkar och flickor och satsar därför på genuspedagoger i kommunen för att höja kompetensen hos personalen.

Grundskolan Skolornas resultat avseende arbetet med normer och värden har gett goda effekter. Elever upplever sig trygga i skolan, vilket även visas i Södertälje Kommuns egen trivsel och trygghetsenkät. De föräldrar som inspektörerna talat med uttrycker en hög grad av tillfredsställelse med den samverkan som särskolan och grundskolan har med dem. Klass- och elevråd fungerar väl och i arbetsplaner lyfts samverkan med eleverna i organiserad form fram. Resultaten skiljer sig stort mellan skolor och mellan pojkar och flickor. Skolverket kritiserar de skiftande resultaten och de bedömer att kommunen bör agera för att komma till rätta med de resultatskillnader som framträder mellan könen.

– Det här är ett nationellt problem som vi har uppmärksammat och arbetar med. Vi tar reda på orsakerna, följer aktuell forskning och har tagit fram en handlingsplan för att aktivt arbeta med frågan ute i verksamheterna, säger Anita Elenius, verksamhetschef för grundskolan i Södertälje kommun. Alla grundskolor i Södertälje kommun har dokumenterande system för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. På flertalet skolor finns små undervisningsgrupper, studiegårdar eller kunskapsgårdar. Stödinsatserna dokumenteras väl och följs upp och utvärderas. Skolverket ser att individanpassad verksamhet i förhållande till de behov som eleverna har kan utvecklas.

Gymnasieskolan Skolverkets inspektion visar att gymnasieeleverna trivs och känner sig trygga. Sammanställningen av betygsresultaten våren 2005 indikerar en resultatförbättring i förhållande till 2004. Resultaten på nationella kursprov i matematik visar på en hög andel elever med Icke Godkänt. Skolverket noterar också att det är många elever som inte genomför proven. På de nationella proven i svenska och engelska är resultaten bättre. Resultaten i Södertälje kommun är dock lägre än riket.
Gymnasieskolan kan utveckla och förbättra arbetet med informationen om de nationella målen, som fungerar som stöd för betygssättning i kärnämnena. När det gäller elevers delaktighet i bedömning och betyg pågår ett projekt i tillsammans med Myndigheten för skolutveckling. Skolverket har uppmärksammat att gymnasieskolan bör utveckla sitt arbete med demokrati samt sitt värdegrundsarbete för att förebygga och förhindra kränkningar.

- Skolverkets rapport pekar på flera av de förbättringsområden där vi redan inlett ett arbete. I januari inför vi ett kvalitetsstyrningssystem för att tydliggöra kunskapsmålen. Under våren skall vi, tillsammans med personal och elever, förfina en modell för värdegrundsarbetet, säger Tor-Erik Lillsebbas, verksamhetschef för gymnasiet i Södertälje kommun.

Vuxenutbildning Studerande på vuxenutbildningen uppger att de trivs och att de blir väl bemötta, enligt Skolverkets inspektörer. Uppföljning och utvärdering av resultaten inom vuxenutbildningen och speciellt inom särvux behöver utvecklas. De studerande inom särvux trivs med sin utbildning, de uppskattar sina lärare och upplever att utbildningen känns meningsfull.

Södertälje Kommun satsar stort – Skolverkets inspektion är ett stort stöd för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kvalitetsarbetet är en process som ständigt pågår i skolorna. Vi ska vara en av Sveriges bästa skolkommuner om fem år, säger Ulla-Marie Hellenberg, chef för Utbildningskontoret i Södertälje kommun.

Hela rapporten finns på www.sodertalje.se

För ytterligare information, kontakta:

Carina Sundqvist, kommunikatör 0708-517 356 Ulla-Marie Hellenberg, utbildningschef 0708- 517 159