Krisberedskap och civilt försvar

Kommunen bedriver samhällsviktig verksamhet. Det innebär verksamhet som har stor betydelse för samhällets funktionalitet, exempelvis vård- och omsorg, skola, vattenförsörjning och renhållning.

Samhällsviktig verksamhet behöver fungera även om samhället utsätts för påfrestningar i form av olika kriser. Södertälje kommun arbetar kontinuerligt med krisberedskap. Målen för krisberedskapen är att värna liv och hälsa, minska risken för olyckor, begränsa skador och upprätthålla verksamhet. Krisberedskapsarbetet sker genom risk- och sårbarhetsanalys, kontinuitetsplanering, samverkan inom kommunens geografiska områdesansvar, utbildning och övning.

I kommunens krisplan beskrivs hur ledning och samordning ska ske vid större samhällsstörningar.

Läs mer i Södertälje kommuns krisplan