Lokala risker

I en risk- och sårbarhetsanalys lyfts sådant fram som kan riskera att störa kommunens verksamhet eller innebära allvarlig påverkan på samhället. Här kan du läsa om exempel på risker.

Väderhändelser

Extremt väder (såsom värmeböljor, skyfall eller snöfall) påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Väderrelaterade händelser kan orsaka framkomlighetsproblem som i sin tur kan ge konsekvenser för andra verksamheters förmåga att utföra sina uppdrag. Det är svårt att förebygga extremt väder och det gäller att hitta åtgärder för att hantera och lindra konsekvenserna. För att bättre kunna hantera effekter av skyfallsregn har en analys och fördjupade studier i riskområden tagits fram i samband med kommunens översiktsplanering i Södertälje.

Omfattande el- och värmeavbrott

Kommunen och samhällsviktiga verksamheter är helt beroende av fungerande elförsörjning. Elavbrott orsakar även störningar i övriga basala infrastruktursystem som värmeförsörjning, internet, tillgång till elektronisk kommunikation och kritiska verksamhetssystem. Även tillgång till dricksvatten, avlopp och värme påverkas.

Störningar i datakommunikation

Kommunen är mycket beroende av den elektroniska kommunikationen, inte bara för samordning internt utan även för funktion av larm, hantering av personalärenden och inkommande/utgående samtal. Kommunens verksamheter har ett starkt beroende av telefoni och IT-stöd, varpå påverkan är stor i samtliga verksamheter om tjänster inte fungerar. Störningar i kommunikations- och IT-lösningar är en av de stora risker som finns i alla verksamheter tillsammans med störningar i elförsörjning. Det kan handla om både tekniska fel, avgrävda kablar och attacker mot system.

Störningar i dricksvattenförsörjning

Sannolikheten att kommunen skulle drabbas av en omfattande störning i dricksvattenförsörjningen bedöms som liten, men konsekvenserna av händelser som orsakar avsaknad av eller otjänligt vatten är ytterst allvarlig. Längre vattenavbrott påverkar ex många av kommunens verksamheter men även sjukhus, kriminalvårdsanstalt, livsmedelsproducenter, industrier och fjärrvärmeproducent.

Olycka i industri som hanterar farliga ämnen

I Södertälje finns flera anläggningar som omfattas av den så kallade Seveso-lagstiftningen som ska förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Sevesoanläggningar har ett ansvar att informera allmänheten om risker och säkerhetsarbete. Denna information hittar du under respektive verksamhet. En olycka kan leda till att människor får gå inomhus och stänga dörrar, fönster, samt ventilation för att undvika att andas in eventuella skadliga ämnen. Vid allvarliga händelser kan det också bli tal om utrymning och evakuering. Länk riskanläggningar