Totalförsvar

Militärt försvar (Försvarsmakten) och civilt försvar utgör tillsammans totalförsvaret. Det är den verksamhet som ska bedrivas i Sverige vid höjd beredskap och krig. Det är regeringen som beslutar om höjd beredskap vid krig eller krigsfara.

Civilt försvar

Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila försvaret tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap. 

Målet för det civila försvaret är att ha förmåga att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
  • upprätthålla en nödvändig försörjning,
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Kommunen arbetar inom ramen för civilt försvar med utbildning och stöd till medarbetare och förtroendevald om uppgifter vid höjd beredskap och med att ta fram en krigsorganisation som ska säkerställa bemanningen.

 

Frivilliga försvarsorganisationer

Alla kan bidra till ett starkt civilt försvar. Du som vill kan välja att engagera dig i en frivillig försvarsorganisation. Då får du ökad kunskap och kan hjälpa till att stötta samhället vid kris och krig.