Årets byggnadsverk och renovering 2019

Nu är tävlingen avgjord! Årets byggnadsverk blev Viksberg skolområde och utmärkelsen för Årets renovering gick till Överenhörna bygdegård. Tack alla ni som var med och röstade fram era favoriter.

     Tittar du i Mobilen? Vrid 90°!

linje.png

VINNARE Årets byggnadsverk

Viksberg skolområde

Vinnare Årets byggnadsverk 2019

Området kring Viksberg har under de senaste decennierna vuxit både genom ny bebyggelse och genom omvandling av fritidshusområden. Många barnfamiljer har flyttat in och behoven av både förskola och skola har resulterat i ett helt nytt skolområde.

Skolområdet förhåller sig väl till de omgivande lantliga miljöerna både till utformning, lokalisering och i materialval. Idrottshallen med sin fullstora plan för basket, handboll och innebandy har solpaneler och sedumtak. Skolbyggnaderna erbjuder överblickbara, flexibla och lugna arbetsmiljöer både för barn och personal.  På skolgården har stor vikt har lagts vid att behålla mycket naturmark,  både för att vara intressanta lekmiljöer för barn och samtidigt göra ett så litet ingrepp som möjligt i den naturliga miljön.

Fastighetsnamn Hoxeltorp 1:11 

 

VINNARE Årets renovering

Överenhörna bygdegård

Vinnare till Årets renovering 2019

En ny förening startades för att kunna söka medel för renovering av den byggnad som ursprungligen uppfördes för den kyrkliga syföreningen. Utvändigt har byggnadens fasad, tak och trappa renoverats. Invändigt har vägg- och takmålningar restaurerats och konserverats.

Renoveringen av Överenhörna bygdegård visar på starkt lokalt engagemang och uthållighet för att för att bibehålla både en intressant byggnad och en viktig mötesplats i bygden.

Fastighetsnamn Överenhörna-Ekensberg 1:5  

 

 

 

linje.png

Nominerade till Årets byggnadsverk

Oaxen fritidshus

Nominerad till Årets byggnadsverk 2019

Oaxen är av intresse för kulturmiljövården främst ur industrihistorisk aspekt. Här bedrevs fram till 1946 ett kalkbruk. Här finns också ett industriminne i form av ettans kalkugn. Den gamla industrimiljön och öns karghet har präglat hur detaljplanen för platsen utformades. Särskilda riktlinjer finns för bevarande av kulturhistoriska värden såsom att ”ny bebyggelse ges ett arkitektoniskt uttryck inspirerat av industrianläggningarnas storskalighet, material och volymer”.

Fritidshusen på platsen inordnar sig som helhet i det stora skärgårdslandskapet och industriella skalan genom den sammanhållna gestaltningen. Samtidigt har materialbehandlingen och de fina detaljer, som entréerna, anpassats till den mänskliga skalan. Husen är ett gott exempel på hur prefabricerade moduler, genom omsorg i gestaltning och material, kan formas till god arkitektur.

Fastighetsnamn Oaxen 1:41, 1:53, 1:54, 1:55 och 1:56 och 1:56.

 

 

 

Grundsärskola Rosenborgskolan i Rosenlund

Nominerad till Årets byggnadsverk 2019

Rosenborg grundsärskola inrymdes länge i lokaler av tillfällig karaktär. Lokalerna revs och en ny grundsärskola uppfördes på samma plats. Låg energiförbrukning har varit ett tydligt mål för den nya byggnaden, liksom att använda sig av miljövänliga material. Som exempel har byggnaden försetts med solpaneler och ett bullerplank av kokosfiber.

Tillsammans har projektör och personal, med kunskap i verksamheten, lyckats skapa en lärmiljö som kan tillgodose lärarnas och elevernas särskilda behov. Samtidigt blir byggnaden, genom utformning och materialval, ett tydligt tillskott till helheten på Rosenborgs skolområde runt Södertälje IP.

Fastighetsnamn Rosenlund 1:30 

 

 

 

Nominerade till Årets renovering

"Tomtebo" på Amerikagatan

Nominerad till Årets renovering 2019

Ursprungligen uppfördes huset för två familjer med plats för tjänstefolk på vindsvåningen. Numera är det en bostadsrättsförening som inryms i byggnaden. ”Tomtebo”, som huset kallas, är ett exempel på hur en byggnads ursprungliga kvaliteter har bibehållits genom kontinuerligt underhåll. Här har bostadsrättsföreningen bland annat låtit specialhyvla ersättningsbrädor till fasaden.

Renoveringen är ett gott exempel på hur intresset att välja ursprungliga material och metoder lönar sig i längden och skapar vackra miljöer där byggnadens ursprungsgestaltning kommer staden till godo.

Fastighetsnamn Stämjärnet 2 

 

 

 

Ängsholm, huvudbyggnad och orangeri

Nominerad till Årets renovering 2019

Trädgårdsmästarbostaden med dess orangeri uppfördes 1917 som en del av anläggningen Engsholms slott på Mörkö. Den ritades av den kände Södertäljearkitekten Åke E:son Lindbergh som även ritat många byggnader i centrala Södertälje. Anläggningen är av riksintresse för kulturmiljövården.  När fastighetsägaren övertog byggnaderna var de i dåligt skick, orangeriet så nedgånget att det var fara för byggnadens fortlevnad.

Fastighetsägaren har med kunnig hjälp renoverat bostaden med ursprungliga material. Ägaren har också räddat orangeriet från att bli en ruin genom att dränera om grunden och renovera taket med antikvarisk samverkan. Dessutom har fasadens ursprungliga utseende tagits fram genom att riva de inklädnader som funnits uppsatta.

Fastighetsnamn Ängsholm 5:7

 

 


linje.png
Fakta

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering. Utmärkelserna samarrangeras av Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening.

Byggnadsverket och/eller renoveringen ska vara färdigställt, och därmed följt plan- och bygglagen (PBL) i byggets alla skeden, mellan juni 2018 och juni 2019 för att kunna vara med i tävlingen.

Juryns bedömningskriterier:

 • Verkshöjd
 • Innovationshöjd, teknisk och utformning
 • Arkitektonisk gestaltning
 • Funktion
 • Anpassning  till tomt och omgivningar
 • Följer översiktsplanens intentioner
 • Energi och miljö
 • Livsmiljö
 • Arbetsmiljö
 • Teknisk kvalitet
 • Intressanta och givande samarbetsformer

Juryn

Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg Samhällsbyggnadskontoret

Håkan Buller, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Lars Eriksson, repr. Byggmästareföreningen

Samuel Liljetörn, Fredriksson Arkitekter (förra årets vinnare årets byggnadsverk)

Peter Sirkén, Arkitekt   

Pia Lillieborg, Kulturhistoriska föreningen          

Ulrika Thalén, biträdande Bygglovschef

Röstning

Rösterna fördelas mellan medborgare 40%, stadsbyggnadsnämnden 30% och byggmästareföreningen 30%.