Årets byggnadsverk och renovering 2019

Kandidaterna som har möjlighet att bli tilldelade utmärkelserna Årets byggnadsverk och Årets renovering är nu utsedda. Var med och röst på dina favoriter, senast den 27 oktober.

     Tittar du i Mobilen? Vrid 90°!

linje.png

ÅRETS BYGGNADSVERK

Oaxen fritidshus

Kandidat nr 1 till Årets byggnadsverk 2019

Oaxen är av intresse för kulturmiljövården främst ur industrihistorisk aspekt. Här bedrevs fram till 1946 ett kalkbruk. Här finns också ett industriminne i form av ettans kalkugn. Den gamla industrimiljön och öns karghet har präglat hur detaljplanen för platsen utformades. Särskilda riktlinjer finns för bevarande av kulturhistoriska värden såsom att ”ny bebyggelse ges ett arkitektoniskt uttryck inspirerat av industrianläggningarnas storskalighet, material och volymer”.

Fritidshusen på platsen inordnar sig som helhet i det stora skärgårdslandskapet och industriella skalan genom den sammanhållna gestaltningen. Samtidigt har materialbehandlingen och de fina detaljer, som entréerna, anpassats till den mänskliga skalan. Husen är ett gott exempel på hur prefabricerade moduler, genom omsorg i gestaltning och material, kan formas till god arkitektur.

Fastighetsnamn Oaxen 1:41, 1:53, 1:54, 1:55 och 1:56 och 1:56.

RÖSTA på din kandidat!

rostaknapppilhoger.png

 

Grundsärskola Rosenborgskolan i Rosenlund

Kandidat nr 2 till Årets byggnadsverk 2019

Rosenborg grundsärskola inrymdes länge i lokaler av tillfällig karaktär. Lokalerna revs och en ny grundsärskola uppfördes på samma plats. Låg energiförbrukning har varit ett tydligt mål för den nya byggnaden, liksom att använda sig av miljövänliga material. Som exempel har byggnaden försetts med solpaneler och ett bullerplank av kokosfiber.

Tillsammans har projektör och personal, med kunskap i verksamheten, lyckats skapa en lärmiljö som kan tillgodose lärarnas och elevernas särskilda behov. Samtidigt blir byggnaden, genom utformning och materialval, ett tydligt tillskott till helheten på Rosenborgs skolområde runt Södertälje IP.

Fastighetsnamn Rosenlund 1:30 

RÖSTA på din kandidat!

 

rostaknapppilhoger.png

Viksberg skolområde

Kandidat nr 3 till Årets byggnadsverk 2019

Området kring Viksberg har under de senaste decennierna vuxit både genom ny bebyggelse och genom omvandling av fritidshusområden. Många barnfamiljer har flyttat in och behoven av både förskola och skola har resulterat i ett helt nytt skolområde.

Skolområdet förhåller sig väl till de omgivande lantliga miljöerna både till utformning, lokalisering och i materialval. Stor vikt har lagts vid att behålla så mycket naturmark som möjligt för att erbjuda intressanta lekmiljöer för barn och samtidigt göra ett så litet ingrepp som möjligt i den naturliga miljön.

Fastighetsnamn Hoxeltorp 1:11 
RÖSTA på din kandidat!

rostaknapppilhoger.png

 

linje.png

ÅRETS RENOVERING

"Tomtebo" på Amerikagatan

Kandidat nr 1 till Årets renovering 2019

Ursprungligen uppfördes huset för två familjer med plats för tjänstefolk på vindsvåningen. Numera är det en bostadsrättsförening som inryms i byggnaden. ”Tomtebo”, som huset kallas, är ett exempel på hur en byggnads ursprungliga kvaliteter har bibehållits genom kontinuerligt underhåll. Här har bostadsrättsföreningen bland annat låtit specialhyvla ersättningsbrädor till fasaden.

Renoveringen är ett gott exempel på hur intresset att välja ursprungliga material och metoder lönar sig i längden och skapar vackra miljöer där byggnadens ursprungsgestaltning kommer staden till godo.

Fastighetsnamn Stämjärnet 2 

RÖSTA på din kandidat!

 

rostaknapppilhoger.png

Ängsholm, huvudbyggnad och orangeri

Kandidat nr 2 till Årets renovering 2019

Trädgårdsmästarbostaden med dess orangeri uppfördes 1917 som en del av anläggningen Engsholms slott på Mörkö. Den ritades av den kände Södertäljearkitekten Åke E:son Lindbergh som även ritat många byggnader i centrala Södertälje. Anläggningen är av riksintresse för kulturmiljövården.  När fastighetsägaren övertog byggnaderna var de i dåligt skick, orangeriet så nedgånget att det var fara för byggnadens fortlevnad.

Fastighetsägaren har med kunnig hjälp renoverat bostaden med ursprungliga material. Ägaren har också räddat orangeriet från att bli en ruin genom att dränera om grunden och renovera taket med antikvarisk samverkan. Dessutom har fasadens ursprungliga utseende tagits fram genom att riva de inklädnader som funnits uppsatta.

Fastighetsnamn Ängsholm 5:7

RÖSTA på din kandidat!

 

rostaknapppilhoger.png

Överenhörna bygdegård

Kandidat nr 3 till Årets renovering 2019

För att möjliggöra upprustningen av bygdegården startades en förening. Byggnaden, som ursprungligen uppfördes 1937 för kyrkliga syföreningen, har fått fasaden, taket och trappan renoverad. Dessutom har vägg- och takmålningar restaurerats och konserverats.

Renoveringen av Överenhörna bygdegård visar på starkt lokalt engagemang och uthållighet för att för att bibehålla både en intressant byggnad och en viktig mötesplats i bygden.

Fastighetsnamn Överenhörna-Ekensberg 1:5  

RÖSTA på din kandidat!

 

rostaknapppilhoger.png


linje.png
Fakta

Juryn har granskat de förlag på projekt i Södertälje som kommit in från er och som ni tycker ska vara med och tävla om utmärkelserna Årets byggnadsverk och Årets renovering. Juryn har kommit fram till tre kandidater i vardera kategorin som du nu har möjlighet att rösta på.

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering. Utmärkelserna samarrangeras av Södertälje kommun och Stockholms Byggmästareförening.

Byggnadsverket och/eller renoveringen ska vara färdigställt, och därmed följt plan- och bygglagen (PBL) i byggets alla skeden, mellan juni 2018 och juni 2019 för att kunna vara med i tävlingen.

Juryns bedömningskriterier:

 • Verkshöjd
 • Innovationshöjd, teknisk och utformning
 • Arkitektonisk gestaltning
 • Funktion
 • Anpassning  till tomt och omgivningar
 • Följer översiktsplanens intentioner
 • Energi och miljö
 • Livsmiljö
 • Arbetsmiljö
 • Teknisk kvalitet
 • Intressanta och givande samarbetsformer

Juryn

Sofi Cyréus, samhällsbyggnadsstrateg Samhällsbyggnadskontoret

Håkan Buller, ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 

Lars Eriksson, repr. Byggmästareföreningen

Samuel Liljetörn, Fredriksson Arkitekter (förra årets vinnare årets byggnadsverk)

Peter Sirkén, Arkitekt   

Pia Lillieborg, Kulturhistoriska föreningen          

Ulrika Thalén, biträdande Bygglovschef

Röstning

Rösterna fördelas mellan medborgare 40%, stadsbyggnadsnämnden 30% och byggmästareföreningen 30%.

Du som röstar gör det anonymt. Sista dagen att rösta är den 27 oktober 2019.