2018-10-02

Här finns handlingar till Järna kommundelsnämnds sammanträde den 2 oktober 2018. Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

1. Mötets öppnande

2. Närvarande ledamöter

3. Protokollets justering

4. Fastställande av dagordning

5. Information: tidsplan för utvecklingsarbetet med Ljungbackens IP

6. Svar på återremiss gällande ”Anlägg ett bad i Järnadammen i Moraån igen”- medborgarförslag

7. Information: Idrottspolitiska programmet

8. Taxor och avgifter 2019 för kultur-och fritidsverksamheten

9. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

10. Strukturplan för nordöstra centrala Järna

11. Planstart av detaljplan för del av Tavesta 1:248 (Rönnvägen)

12. Planbesked Ene 4:215

13. Planbesked Mora 1:21

14. Strukturplan Östra Järna

15. Ändringar i bygglovstaxa 2019

16. Yttrande över remiss: Motion av Beata Milewczyk (SD) ”Svenska i klassrummen”

17. Yttrande över remiss styrdokument för systematiskt demokratiarbete

18. Yttrande över remiss av handlingsplan för suicidprevention

19. Delårsrapport per sista augusti för Järna kommundelsnämnd

20. Nämndledamöter informerar

21. Kontoret informerar

22. Anmälningsärenden

23. Delegationsbeslut

24. Övriga frågor