2019-01-24

Här hittar du sammanträdeshandlingar till utbildningsnämndens sammanträde. Av sekretesskäl publiceras inte vissa handlingar, kontakta nämndsekreteraren för att begära ut dessa.

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Presentation av ledamöter och ersättare

4. Utbildningsdirektören informerar

5. Resultatredovisning betyg höstterminen årskurs 6-9, muntlig information

6. Plan för systematiskt kvalitetsarbete, vuxenutbildningen, muntlig information

7. Redovisning av större investeringar, muntlig information

8. Inrättande av ett förstärkt presidium

9. Val av kontaktpolitiker för Kommunala handikapprådet (KHR) mandatperioden 2019-2022

10. Resultat av brukarenkät höstterminen 2018

11. Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

12. Budget och verksamhetsplan 2019, vuxenutbildningen

13. Revidering av riktlinjer för studiestartsstöd i Södertälje kommun

14. Detaljplan - del av västra Blombacka Repet 4 med flera - samråd

15. Tillfällig förskola i Brunnsängs hage

15 b) Feriepraktik 2019

16. Ärendebalans

17. Delegeringsbeslut

18. Meddelanden

19. Övriga frågor