2019-02-19

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren. Vill du läsa den fullständiga föredragningslistan klickar du på länken under rubriken Föredragningslista, längst ned på sidan.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3. Handlingsplan för bredbandsstrategi

4. Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av båthallar, Hall 4:3

5. Påföljdsärende

6. Påföljdsärende

7. Påföljdsärende

8. Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (12 lgh) på fastigheten Glasberga 1:207

9. Detaljplan för Spinnrocken 2 - planuppdrag

10. Ärendet utgår

11. Detaljplan för Östertälje station – inleda detaljplanearbete

12. Planbesked för del av Bränninge gård 1:1

13. Planbesked för Brunnsäng 1:1 (Brunnsängskolan)

14. Planbesked för Lövskogen 1

15. Strukturplan för Listonhill/Weda/Moraberg - uppdrag

16. Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl., Uthamnen
Beslutsunderlag: Plankarta Planbeskrivning

17. Kontoret informerar

18. Anmälan av delegeringsbeslut

19. Planer som vunnit laga kraft

20. Ärendebalansen

21. Meddelanden – övriga anmälningsärenden