2017-01-24

Observera att allt beslutsunderlag inte publiceras. Den som vill ta del av det fullständiga beslutsunderlaget kan kontakta nämndsekreteraren.

Ärenden:

1. Protokollets justering

2. Fastställande av dagordning

3.- 5.  Informationsärenden

6. Förslag till gatunamn i enlighet med detaljplaneförslag för Sporren 1 m.fl. i Södertälje

7. Förslag till gatunamn inom kvartersmark på fastigheten Glasberga 1:26 i Södertälje

8. Förslag till parknamn i enlighet med detaljplan för Igelsta strand i Södertälje

9. Verksamhetsplan för stadsbyggnadsnämnden 2017

10. Program för Bårstafältet

11. Planbesked för del av Vasa 1:1

12. Ärendet utgår

13. Planbesked för del av Rosenlund 1:2

14. Ärendet utgår

15. Planbesked för del av Östertälje 1:15

16. Planbesked för del av Bränninge Gård 1:1 (Södra Pershagen)

17. Ärendet utgår

18. Ärendet utgår

19. Detaljplan för Solvändan 1 (del av Västergård 1:1)

20. Detaljplan för Oljan 1

21. Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, Granatäpplet 6, i Södertälje

22. Påföljdsärende

23. Påföljdsärende

24. Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkeringsdäck, Fåret 5 (Stockholmsvägen, Östergatan och Sveagatan)

25. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2st. flerbostadshus (20 lgh) på fastigheten Glasberga 1: 421

26. Ansökan om bygglov för nybyggnad av 2 st. flerbostadshus (20 st lgh) på fastigheten Glasberga 1:428

27.- 31. Informations- och anmälningsärenden